Roshni Kaushik

Roshni Kaushik

CMU

Interests
  • Human Robot Interaction (HRI)