Deep Imagination Research | NVIDIA

Publications

Highlights

Eureka: Human-Level Reward Design via Coding Large Language Models
 • Jason Ma ✉, William Liang, Guanzhi Wang, De-An Huang, Osbert Bastani, Dinesh Jayaraman, Yuke Zhu, Linxi "Jim" Fan ✉†, Anima Anandkumar †
 • International Conference on Learning Representations (ICLR), May 2024

  Top 10 NVIDIA Research Highlights of 2023

 • project
 • paper
 • code
 • announcement

 • Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models
 • Guanzhi Wang ✉, Yuqi Xie, Yunfan Jiang*, Ajay Mandlekar*, Chaowei Xiao, Yuke Zhu, Linxi "Jim" Fan ✉†, Anima Anandkumar †
 • Transactions on Machine Learning Research (TMLR), February 2024

 • project
 • paper
 • code
 • announcement

 • MimicPlay: Long-Horizon Imitation Learning by Watching Human Play
 • Chen Wang, Linxi "Jim" Fan, Jiankai Sun, Ruohan Zhang, Li Fei-Fei, Danfei Xu, Yuke Zhu*, Anima Anandkumar*
 • Conference on Robot Learning (CoRL), November 2023

  Best Paper Award Finalist

  Best Systems Paper Award Finalist

 • project
 • paper
 • code
 • announcement

 • VIMA: General Robot Manipulation with Multimodal Prompts
 • Yunfan Jiang, Agrim Gupta*, Zichen "Charles" Zhang*, Guanzhi Wang*, Yongqiang Dou, Yanjun Chen, Li Fei-Fei, Anima Anandkumar, Yuke Zhu †, Linxi "Jim" Fan †
 • International Conference on Machine Learning (ICML), July 2023

 • project
 • paper
 • code
 • models
 • benchmark
 • dataset

 • MineDojo: Building Open-Ended Embodied Agents with Internet-Scale Knowledge
 • Linxi "Jim" Fan ✉, Guanzhi Wang ✉*, Yunfan Jiang ✉*, Ajay Mandlekar, Yuncong Yang, Haoyi Zhu, Andrew Tang, De-An Huang, Yuke Zhu †, Anima Anandkumar †
 • Neural Information Processing Systems (NeurIPS), November 2022

  Outstanding Paper Award

 • project
 • paper
 • code
 • dataset
 • announcement

 • All Publications

  Blog Image
  AMAGO: Scalable In-Context Reinforcement Learning for Adaptive Agents
 • Jake Grigsby, Linxi "Jim" Fan, Yuke Zhu
 • International Conference on Learning Representations (ICLR), May 2024

  Spotlight Presentation

 • project
 • paper
 • code

 • Eureka: Human-Level Reward Design via Coding Large Language Models
 • Jason Ma ✉, William Liang, Guanzhi Wang, De-An Huang, Osbert Bastani, Dinesh Jayaraman, Yuke Zhu, Linxi "Jim" Fan ✉†, Anima Anandkumar †
 • International Conference on Learning Representations (ICLR), May 2024

  Top 10 NVIDIA Research Highlights of 2023

 • project
 • paper
 • code
 • announcement

 • Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models
 • Guanzhi Wang ✉, Yuqi Xie, Yunfan Jiang*, Ajay Mandlekar*, Chaowei Xiao, Yuke Zhu, Linxi "Jim" Fan ✉†, Anima Anandkumar †
 • Transactions on Machine Learning Research (TMLR), February 2024

 • project
 • paper
 • code
 • announcement

 • Blog Image
  Prismer: A Vision-Language Model with Multi-Task Experts
 • Shikun Liu, Linxi "Jim" Fan, Edward Johns, Zhiding Yu, Chaowei Xiao, Anima Anandkumar
 • Transactions on Machine Learning Research (TMLR), 2024

 • project
 • paper
 • code
 • demo

 • Cross-Episodic Curriculum for Transformer Agents
 • Lucy Xiaoyang Shi*, Yunfan Jiang*, Jake Grigsby, Linxi "Jim" Fan †, Yuke Zhu †
 • Neural Information Processing Systems (NeurIPS), December 2023

 • project
 • paper
 • code

 • Blog Image
  MimicGen: A Data Generation System for Scalable Robot Learning using Human Demonstrations
 • Ajay Mandlekar, Soroush Nasiriany*, Bowen Wen*, Iretiayo Akinola, Yashraj Narang, Linxi "Jim" Fan, Yuke Zhu, Dieter Fox
 • Conference on Robot Learning (CoRL), November 2023

 • project
 • paper
 • code
 • announcement

 • MimicPlay: Long-Horizon Imitation Learning by Watching Human Play
 • Chen Wang, Linxi "Jim" Fan, Jiankai Sun, Ruohan Zhang, Li Fei-Fei, Danfei Xu, Yuke Zhu*, Anima Anandkumar*
 • Conference on Robot Learning (CoRL), November 2023

  Best Paper Award Finalist

  Best Systems Paper Award Finalist

 • project
 • paper
 • code
 • announcement

 • VIMA: General Robot Manipulation with Multimodal Prompts
 • Yunfan Jiang, Agrim Gupta*, Zichen "Charles" Zhang*, Guanzhi Wang*, Yongqiang Dou, Yanjun Chen, Li Fei-Fei, Anima Anandkumar, Yuke Zhu †, Linxi "Jim" Fan †
 • International Conference on Machine Learning (ICML), July 2023

 • project
 • paper
 • code
 • models
 • benchmark
 • dataset

 • MineDojo: Building Open-Ended Embodied Agents with Internet-Scale Knowledge
 • Linxi "Jim" Fan ✉, Guanzhi Wang ✉*, Yunfan Jiang ✉*, Ajay Mandlekar, Yuncong Yang, Haoyi Zhu, Andrew Tang, De-An Huang, Yuke Zhu †, Anima Anandkumar †
 • Neural Information Processing Systems (NeurIPS), November 2022

  Outstanding Paper Award

 • project
 • paper
 • code
 • dataset
 • announcement

 • Blog Image
  Pre-Trained Language Models for Interactive Decision-Making
 • Shuang Li, Xavier Puig, Chris Paxton, Yilun Du, Clinton Wang, Linxi "Jim" Fan, Tao Chen, De-An Huang, Ekin Akyürek, Anima Anandkumar, Jacob Andreas, Igor Mordatch, Antonio Torralba, Yuke Zhu
 • Neural Information Processing Systems (NeurIPS), November 2022

 • project
 • paper
 • code

 • Blog Image
  ACID: Action-Conditional Implicit Visual Dynamics for Deformable Object Manipulation
 • Bokui Shen*, Zhenyu Jiang*, Christopher Choy, Silvio Savarese, Leonidas J. Guibas, Anima Anandkumar, Yuke Zhu
 • Robotics: Science and Systems (RSS), June 2022

  Best Student Paper Award Finalist

 • project
 • paper
 • code

 • Blog Image
  OSCAR: Data-Driven Operational Space Control for Adaptive and Robust Robot Manipulation
 • Josiah Wong, Viktor Makoviychuk, Anima Anandkumar, Yuke Zhu
 • IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), May 2022

 • project
 • paper
 • code

 • Blog Image
  SECANT: Self-Expert Cloning for Zero-Shot Generalization of Visual Policies
 • Linxi "Jim" Fan, Guanzhi Wang, De-An Huang, Zhiding Yu, Li Fei-Fei, Yuke Zhu, Animashree Anandkumar
 • International Conference on Machine Learning (ICML), July 2021

 • project
 • paper
 • code

 • Blog Image
  RubiksNet: Learnable 3D-Shift for Efficient Video Action Recognition
 • Linxi "Jim" Fan*, Shyamal Buch*, Guanhzi Wang, Ryan Cao, Yuke Zhu, Juan Carlos Niebles, Li Fei-Fei
 • European Conference on Computer Vision (ECCV), August 2020

 • project
 • paper
 • code

 • Blog Image
  SURREAL: Open-Source Reinforcement Learning Framework and Robot Manipulation Benchmark
 • Linxi "Jim" Fan, Yuke Zhu, Jiren Zhu, Zihua Liu, Orien Zeng, Anchit Gupta, Joan Creus-Costa, Silvio Savarese, Li Fei-Fei
 • Conference of Robotic Learning (CoRL), October 2018

 • project
 • paper
 • code