People

Daguang Xu

Publications

2022

2020

Yixiao Zhang, Xiaosong Wang, Ziyue Xu, Qihang Yu, Alan Yuille, Daguang Xu

2019

Wenqi Li, Fausto Milletari, Daguang Xu, Nicola Rieke, Jonny Hancox, Wentao Zhu, Maximilian Baust, Yan Cheng, Sebastien Ourselin, M. Jorge Cardoso, Andrew Feng