People

Wenqi Li

Publications

2022

2020

2019

Wenqi Li, Fausto Milletari, Daguang Xu, Nicola Rieke, Jonny Hancox, Wentao Zhu, Maximilian Baust, Yan Cheng, Sebastien Ourselin, M. Jorge Cardoso, Andrew Feng