Research Areas

Generative AI

Associated Publications

2023

Wan-Cyuan Fan, Yen-Chun Chen, Dongdong Chen, Yu Cheng, Lu Yuan, Frank Wang

2022

Eric R. Chan, Connor Z. Lin, Matthew A. Chan, Koki Nagano, Boxiao Pan, Shalini De Mello, Orazio Gallo, Leonidas Guibas, Jonathan Tremblay, Sameh Khamis, Tero Karras, Gordon Wetzstein
Oral presentation

2021

2020

2019

2018